El 1981 s’inicia el camí de l’empresa bàsicament amb petits projectes encarregats per administracions locals i particulars que van significar un rodatge inicial.

L'any 1984 es constitueix «Servicios y Proyectos de Ingeniería y Consulting, Ingenieros Asociados, SA» (IA) consolidant la seva activitat com a consultora d'obres civils. A la primera etapa, José Luis Sierra, enginyer de camins, fou el primer soci i gerent i va ser el responsable de l'expansió inicial de l'empresa amb altres companys de professió. El 1985 Josep Mª Sant, també enginyer de camins, s'incorporà com a soci ampliant-se la capacitat d'actuació. A partir d'aquest moment la consultora aniria assolint gran experiència en obres relatives a infraestructures i serveis urbans. El 1987 Pere Santos es va incorporar com enginyer col·laborador i el 2003 ho va fer com a soci de l’empresa. En 2019 José Luis Sierra acaba la seva labor professinal per jubilació i des d'aleshores la consultora compte amb la possibilitat d’activar fins a dos grups de treball.

Tot i centrant-se en l’àmbit de la enginyeria, és possible abordar amb èxit gran diversitat de treballs, ja que es compta amb equips col·laboradors externs especialment en el camp de l’arquitectura i la planificació urbanística.  Fins i tot és pot dir que la dimensió de l'empresa és la circumstància que ens ha portat a configurar la nostra millor característica: la flexibilitat per adaptar-se a les necessitats dels nostres clients. L'estructura de l'equip ens permet, d'una banda solucionar problemes de detall que requereixen una actuació ràpida i concreta i, d'una altra banda portar a bon terme projectes de més gran abast que requereixen una planificació i una actuació multi disciplinar Cadascun dels nostres professionals tracten els projectes i les obres implicant-s'hi en el procés complet. Des de l’inici, quan les obres encara no són més que idees, possibilitats i alternatives a valorar, fins al final, on s'han convertit en una realitat i és possible calibrar l'efectivitat de tots els projectes i estudis redactats.